Ulanovskaya I. M.

(# 98'6)

Roubtsov V. V. , Nevouyeva L. Yu. , Polivanova N. I. , Rivina I. V. , Oulanovskaya I. M. , Sergeyeva T. A. , Tsoneva V. , Tcherniavskaya A. G. : Organization of instruction in classes equipped with micro-computers 88'3 p.79


Dontsov A. I. , Dubovskaya E. M. , Ulanovskaya I. M. : A framework for analysis of joint activity criteria 98'2 p.61


Ulanovskaya I. M. , Polivanova N. I. , Ermakova I. V. : What is "educative environment" at school and how to expose it? 98'6 p.18


The authors