Tsoneva V.

(# 88'3)

Roubtsov V. V. , Nevouyeva L. Yu. , Polivanova N. I. , Rivina I. V. , Oulanovskaya I. M. , Sergeyeva T. A. , Tsoneva V. , Tcherniavskaya A. G. : Organization of instruction in classes equipped with micro-computers 88'3 p.79


The authors