Podzolkov V. P.

(# 83'3)

Zharikbayev K. B. , Shabelnikov V. K. , Podzolkov V. P. , Saparov I. A. : Psychology in Kazakhstan (in Russian) 83'3 p.171


The authors