Shabelnikov V. K.

(# 03'6)

Zharikbayev K. B. , Shabelnikov V. K. , Podzolkov V. P. , Saparov I. A. : Psychology in Kazakhstan (in Russian) 83'3 p.171


Liders A. G. , Shabelnikov V. K. : The All-Russia Conference "Psychological problems of the modern Russian family" (in Russian) 03'6 p.149


The authors