Kiyan I. G.

(# 04'6)

Kiyan I. G. : Psychological effects of acute leucosis in children 04'4 p.84


Ravich-Shcherbo I. V. , Rumyantsev A. G. , Kiyan I. G. , Makhaddinova G. N. , Gavrish S. V. : Psychological characteristics of children suffering from acute lymphoblastic leucemia 04'6 p.84


The authors