Samishchenko S. S.

(# 98'4)

Bogdanov N. N , Samishchenko S. S. , Khvylya-Olinter A. I. : Dermatoglyphic patterns in serial killers 98'4 p.61


The authors