Serebryakova R. O.

(# 83'1)

Nemchin T. A. , Serebryakova R. O. : V. N. Myasishchev and medical psychology 83'1 p.82


The authors