Karmadonov O. A.

(# 06'5)

Karmadonov O. A. : The symbol and transformation: "Perestroika" as a pathological phenomenon 06'5 p.60


The authors