Clinical psychology + Psychological problems in the family

Ravich-Shcherbo I. V. , Rumyantsev A. G. , Kiyan I. G. , Makhaddinova G. N. , Gavrish S. V. : Psychological characteristics of children suffering from acute lymphoblastic leucemia 04'6 p.84
Kholmogorova A. B. , Volikova S. V. , Polkunova E. V. : Family factors of depression 05'6 p.63