2000'2, p.3

Psychology of the XXI century: prophecy and prognoses (final chapter)
(RESUME)

Members of the editorial board and council of the journal "Voprosy psychologii" as well as other participants of "round table" (N.N. Nechaev, V. V. Znakov, V. I. Panov, V. S. Sobkin, V. A. Ivannikov, V. I. Slobodchikov, V. F. Petrenko, S. N. Enikolopov, I. S. Yakimanskaya, A. G. Shmeljov, V. P. Zinchenko, A. V. Brushlinsky, A. B. Orlov, V. V. Barabanshchikov, E. V. Shchedrina) answer a range of questions concerning the future of psychology in the XXI century. (Final chapter.)