1990'6, p.82
Vasilyev Yu. V.
System model of school management
(RESUME)

Some theoretical notions and empirical data on school management improvement are presented.