Vyatkin Y. G.

(# 86'3)

Artemyeva Ye. Yu. , Vyatkin Yu. G. : Psychosemantic methods of describing a profession 86'3 p.127


The authors