Vasilyev Y. V.

(# 90'6)

Vasilyev Yu. V. : System model of school management 90'6 p.82


The authors