Urazalieva G. K.

(# 05'4)

Kudryavtsev V. T. , Urazalieva G. K. : Subject of activity in ontogenesis 01'4 p.14


Kudryavtsev V. T. , Urazalieva G. K. : Prerequisites of personal growth in developing education 05'4 p.52


The authors