Tomashevich T. V.

(# 06'1)

Bogdanov N. N. , Tomashevich T. V. , Erokhin V. V. : Dermatoglyphic markers of stuttering 06'1 p.73


The authors