Tatenko V. A.

(# 86'4)

Zhiznevsky B. P. , Proshchitskaya E. N. , Tatenko V. A. , Valkovskaya S. V. : Psychological problems of moral education (in Russian) 86'4 p.181


The authors