Semilyet N. V.

(# 88'6)

Artemyeva Ye. Yu. , Kovalyov G. A. , Semilyet N. V. : Portrait as an instrument for measuring interpersonal relations 88'6 p.120


The authors