Polyakov V. G.

(# 90'1)

Kolysnyk A. P. , Omelchenko S. N. , Polyakov V. G. : Seminar on personality self-development problems (in Russian) 90'1 p.179


The authors