Poliakova M. Y.

(# 85'5)

Drapkina S. E , Poliakova M. Ya. : To the history of establishing by V. M. Bekhterev of the psychophysiological laboratory at the Kazan university 85'5 p.123


The authors