Peshkova T. G.

(# 87'6)

Uliyenkova U. V. , Peshkova T. G. : S. N. Lysenkova's organizational-methodic system of learning (in Russian) 87'6 p.156


The authors