Latynov V. V.

(# 95'5)

Oushakova T. N , Latynov V. V. : Appreciative aspect of conflict communication 95'5 p.33


The authors