Karpov Y. V.

(# 88'3)

Karpov Yu. V. , Talysina N. F. : Criteria of intellectual development of children 85'2 p.52


Karpov Yu. V. : On correlation between developmental and functional stages of intelligence 88'3 p.58


The authors