Kaliteyevskaya E. R.

(# 07'2)

Kaliteyevskaya E. R. , Leontiev D. A. : Formation of personality self-determination in adolescence 06'3 p.49


Kaliteyevskaya E. R. , Leontiev D. A. , Osin Ye. N. , Borodkina I. I. : Meaning, adjustment and self-determination in adolescents 07'2 p.68


The authors