Evsevicheva I. V.

(# 98'6)

Gordeeva N. D. , Evsevicheva I. V. , Zinchenko V. P. , Kurgansky A. V. : Microdinamics of action motor stage 98'6 p.86


The authors