Elizarova N. V.

(# 93'2)

Tsukerman G. A. , Yelizarova N. V. : On child's self-dependence 90'6 p.37


Tsukerman G. A. , Elizarova N. V. , Frumina M. , Tchudinova E. V. : Learning collaboration training 93'2 p.35


The authors